Giải thưởng mega 6/45

Lượt quay tiếp:

14
Ngày
23
Giờ
59
Phút
53
Giây

Giá trị dự thưởng

22-07-2016 16:01

1. Tham gia dự thưởng một bộ số:

(Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số)

              Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ


2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao): 

              Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng.

(Chi tiết vui lòng xem trong bảng dưới đây)