Giải thưởng mega 6/45

Lượt quay tiếp:

14
Ngày
23
Giờ
59
Phút
53
Giây

Thông tin liên quan

22-07-2016 16:01

 1. Văn bản pháp quy

STT Loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Thông tư 112/2014/TT-BTC 19/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Tải về                                   
2 Thông tư 01/2014/TT-BTC 02/01/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số Tải về
3 Thông tư 136/2013/TT-BTC 03/10/2013 Hướng dẫn  hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Tải về
4 Thông tư 111/2013/TT-BTC 15/8/3013 Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân Tải về
5 Thông tư 76/2013/TT-BTC 04/6/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số Tải về
6 Thông tư 75/2013/TT-BTC 04/6/2013 Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số Tải về
7 Nghị định 98/2013/NĐ-CP 28/8/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Tải về
8 Nghị định 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số Tải về
9 Thông tư 142/2012/TT-BTC 22/8/2012 Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam Tải về
10 Quyết định 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam Tải về
11 Quyết định 1109/QĐ-TTg 11/7/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam Tải về
12 Thông tư 44/2009/TT-BTC 10/3/2009 Hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô Tải về
13 Nghị định 30/2007/NĐ-CP 01/3/2007 Kinh doanh xổ số Tải về

 2. Công bố thông tin

STT Loại thông tin Nội dung
1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 Chi tiết
2 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Chi tiết
3 Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015 Chi tiết
4 Báo cáo Tài chính năm 2015 Chi tiết
5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty  Chi tiết